Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumStensbæk Plantage

Grillplads i Stensbæk Plantage

 

Grillplads i StensbækDer er nu indrettet en helt ny grillplads ved Goliaths Hoved i Stensbæk Plantage. Vil man benytte grillpladsen skal man selv medbringe grillkul. Der må ikke benyttes brænde på grillen på grund af brandfaren.

Madpakkehus

 

Blokhuset eller ”madpakkehuset” er også blevet sat i stand, så man er velkommen til at nyde sin medbragte eller sin grillmad i huset, hvis der skulle komme en regnbyge. Huset er altid åben. Vi håber, at brugerne vil få meget glæde af den nye grillplads, og overholde de ganske få ordensregler der gælder. Reglerne kan læses på et lille opslag ved selve pladsen. Inden du går hjem, så gå en tur op på Goliaths Hoved og nyd den fantastiske udsigt udover Stensbæk Hede.

 

Klimper

  

- et bemærkelsesværdigt landskab i Stensbæk Plantage -

  -

Mange landskaber i Danmark er præget af vinden - især langs kysterne, men også inde i landet fi ndes store vindpåvirkede områder, de såkaldte indsander. Indsander er dannet over en lang periode. De første for omkring 10.000 år siden og senere især i jernalderen dannedes indsander i forbindelse med opdyrkningen af jorden til agerbrug.

På de fleste flyvesandsområder er der klitter med mange forskellige former. En del af det sand der har dannet disse klitter kommer fra nærliggende områder, hvor der er dannet afblæsningsfl ader.

Stensbæk Hede er en afblæsningsflade, hvor der fi ndes rester efter afblæsningen, der danner ca. 5 meter høje, fl ade øer. Det er klimperne.

Klimperne er kendetegnet ved, at de er våde på toppen og tørre ved foden. Det helt specielle ved klimpen er, at den indeholder en begravet mose. Det kan man se ved at bore i klimpen. Under det øverste dæksandslag inde på midten af klimpen findes et lag af uomsat plantemateriale på mere end en meters tykkelse.

Studerende fra Københavns Universitet er, under vejledning af Professor Henrik Breuning-Madsen, ved at undersøge klimperne for at beskrive klimpens dannelseshistorie og datering. En foreløbig datering viser, at sandet ved foden af klimpen er afl ejret for ca.10.000 år siden. Samtidig er vandspejlet målt ved 7 stationer på toppen af den ene klimpe gennem 3 år.

 I slutningen af maj måned i år skal der graves i den ene klimpe for de videre undersøgelser. Samtidig vil der blive aftrukket en profi l af klimpens tværsnit, som skal bruges til undervisning og informationen om det for Danmark helt unikke stykke natur.

Else Benete Lei Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet

 

En ny vandretursfolder

 Stensbæk Plantage Vandretursfolder

En ny vandretursfolder er kommet til - og denne gang med en beskrivelse af den smukke vestjyske hedeplantage mellem Ribe og Gram.

Folderen er den seneste i serien af vandretursfoldere i statsskovene. Siden 1964 har Skov – og Naturstyrelsen udgivet foldere, der beskriver flere end 120 forskellige ture rundt i landet.

Brochuren kan afhentes gratis på biblioteker og turistbureauer 
- eller hos Spar-købmanden i Arnum.

Stensbæk Plantage er mere end blot en ganske almindelig vestjysk hedeplantage. De unikke landskabsformationer, urørte å-slyng, store heder og vådbundsområder byder på masser af oplevelser.

Plantagen er ca. 770 hektar stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram. Sammen med Varming og Nørbæk Plantager,Enderupskov, den privatejede Brogård Plantage samt engene og hederne omkring Gelsåen udgør Stensbæk Plantage et samlet natur- og skovområde på over 2.000 hektar.

 

Vandreruter

 

Der er afmærket 3 vandreruter der udgår fra
P-pladsen Goliaths Hoved i Stensbæk Plantage

Rød vandrerute – ca. 3,5 km

På turen ned over heden nord for Ballum Bjerg kan du opleve lavninger med den kødædende plante rundbladet soldug og klokkelyng, og i det høje terrænfinder du bl.a. hedelyng og volverlej (guldblomme). 

På Ballum Bjerg kan du nyde den smukke udsigt over mod Enderupskov. 

"Aftægten"

Den stejle skrænt du ser vest for bebyggelsen i Enderupskov kaldes "Aftægten", fordi det siges at være her egnens beboere i tidligere tider kom på aftægt. Et sagn fortæller, at gamle mennesker, der ikke længere kunne gøre gavn for føden, fik en pris tobak og en dram, hvorefter de blev skubbet ud over skrænten og ned i åen. Ved "Aftægten" findes et udsigtspunkt.

Undervejs på turen kommer du desuden forbi nogle af de få bøgebevoksninger,der findes i skoven.

 

Grøn vandrerute – ca. 5,5 km


Cykel- og vandreruter i StenbækTuren fører forbi unge granbevoksninger og ud over Stensbæk Hede med den helt unikke natur. Videre på turen følger du kanten af dele af det tidligere engvandingsanlæg. I branddammen (A) med det stillestående vand kan du se nogle meget flotte spejlbilleder af omgivelserne.

Grøn rute har forbindelse med en vandretur på privatejede arealer, som starter ved Skt. Thøgers Kapel og er anlagt af Sønderjyllands Amt. Denne del af ruten er afmærket med et piktogram med en "mand der går".

 

Gul vandrerute  – ca. 5,5 km

Turen går både ad stier og større veje. Undervejs kommer du over den bakkede og særprægede Stensbæk Hede med det fantastiske vindblæste landskab, forbi flotte å-slyng og videre gennem bevoksninger af nåletræer

 

Hundeskov
 

Der er åbnet en ny hundeskov  ved Goliats Hoved. Den blev åbnet i efteråret 2005. Der er allerede mange hunde, som nyder at kunne løbe løse rundt der.