Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumLokalråd

Adresse:

By:


Lokalrådsmøde afholdt 10. marts 2016, på Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Referat: 10/3 2016, Henning Bjerre

Før mødet var der rundvisning på Højskolen.

Til mødet var der fremmødt ca. 20 repræsentanter fra foreninger, råd og grupper fra sognet, dog var der frafald fra nogle foreninger, som følge af sammenfald af mødedatoer.
Mødet startede som sædvanlig med ”bordet rundt”, orientering fra de forskellige repræsentanter.

Nordvestslesvigs Biavlerforening: Mødes 1 gang om måneden på AKF. Hvor de har et lokale til deres aktiviteter. Der arbejdes på at hverve nye medlemmer.

Arnum Forsamlingshus: Havde sidste år et overskud på 3000 kr. Renovering af huset gøres i samarbejde med Haderslev Kommunes nye Green City-korps, hvor man arbejder på at male og istandsætte huset. Der blev udtrykt bekymring i forhold til at aktiviteter ikke bliver afholdt på Forsamlingshuset,  men foregår på AKF.

Dagplejerne: Mødes til legestue hver fredag i det gamle læreværelse. Der er et ønske om at lokalet er bedre opvarmet.

Ungdomsklubben: Holder åbent hver mandag og onsdag aften i klubben, hvor der kommer ca. 25 unge, Også unge fra Gram, Tiset og Fole kommer i klubben. Der er problemer med indtrængning af vand i væggene.

Lokalhistorisk Forening: Der er valgt nye ind i bestyrelsen, Ejner Rudolph og suppleant Lise Clausen. Forening befinder sig godt i lokalerne på AKF.

Tirsdags klubben: Mødes på AKF. ca. 30 personer, hvor de hygger sig med kortspild, billard og håndarbejde. Om sommeren arrangeres cykelture i lokalområdet.

Tiset/Arnum spejder: Har ca. 50 medlemmer, som mødes hver fredag aften i Spejderhytten i Tiset. De har netop samlet skrot (gammel jern), som giver et økonomisk tilskud til driften.
Der arbejdes på en kanotur med forældre til sommer. Spejderne vil gerne være vært ved næste lokalrådsmøde.

IT-rum på AKF: Ulrich Echternach har påtaget sig at stå for den opgave.

Borgerforening:  Har netop afholdt Fastelavn i hallen, som også i år startede med Fastelavnsgudstjeneste. Borgerforeningen har fået overdraget de økonomiske midler fra det netop nedlagte Arnum Hestemarked, hvor pengene bruges så de kommer flest mulig til gavn.

Arnum Posten: Deadline for næste udgivelse er 13. marts 2016, og der arbejdes på at rykke deadline for udgivelsen i september frem, så Idrætsforeningens vinterprogram kan komme med inden de starter i oktober.

Den Holistiske Højskole: Kunne oplyse at de har haft et godt år sidste år, med et overskud på 130.000 kr. og selvom der er store udfordringer med at renovere /isolere bygninger, så ser Højskolen positiv på fremtiden. Højskolen har 125 støttemedlemmer, og modtager gerne flere, også fra lokalområdet.

Pensionistforening:  Har 127 medlemmer. Der planlæges at holde et arrangement hver måned indcl. Banko. Der har været stor udskiftning i bestyrelse inden for det sidste år, og den ny bestyrelse arbejder på programmet for den kommende sæson.

Arnum Idrætsforening: For de fleste aktiviteter går det rigtig godt. Svømning har stor tilslutning, også familier fra Gram og Fole. Motionslokale/spinning har mange aktive, Badminton og Volleybold har også mange aktive. For gymnastik og navnlig fodbold er det lidt svære at få hold i gang, også på grund af færre børn i sognet. Som noget nyt har AIF. arrangeret ” 80-erfest” med succes. På AIFs  generalforsamling kunne men fremvise et fint overskud på 72.000 kr.      

Menighedsrådet: Kunne berette at Højrupvej 1. er fra solgt ekskl. jord. I skovene er der fældet forholdsvis meget træ som var hugst moden. Udfordringen med fremtidens kirke- gård, med færre og mindre gravsteder, har menighedsrådet taget fat på. Til november er der valg til Menighedsrådet.

Grundejerforening på Sildal: planlægger  at forskønne området, og indkalder derfor til fælles arbejdsdage, også for at styrke sammenholdet.

 

Punkt 3 på dagsordenen: Drøftelse af anvendelsen, af  25.000 kr. som fulgte med udnævnelsen som Årets lokalsamfund i Haderslev kommune 2015. Det er endnu ikke besluttet konkret hvad pengene skal bruges til. Men som det står i ansøgningen vil hovedparten bruges på Arnum Kultur og Fritidscenter. Borgerforeningen vil hurtigst mulig få opsat skilte ved indkørsel i Højrup og Arnum, ”Årets Lokalsamfund i Haderslev Kommune 2015”

4: Christine Strange berettede om sammenlægning af LAG-Haderslev/ Tønder, og også nogle af de tilskudspuljer som kan søges i Haderslev kommune vedr. landdistriktsudvikling.  ”Trekantens Kultursamarbejde” er også et nyt begreb som Haderslev kommune er trådt ind i sammen med Trekantskommunerne.

5: Lukning af Arnum Hestemarked ! Det blev drøftet om foreningerne i fælleskab kunne starte et nyt/alternativ arrangement ? Umiddelbart blev der ikke peget på noget konkret, men det blev besluttet at Borgerforeningen indkalder til et idémøde mandag den 2. maj på AKF.  kl. 19:00, og der blev opfordret til, at alle foreninger bruger tiden på at tænke over hvad der kan være omdrejningspunkt for et evt. arrangement, som gerne må være noget unik og så er det nok også vigtig at stille spørgsmålet, hvad er formålet med et nyt tiltag?

6: Drøftelse af hvordan vi bruger Arnum-net og info-skærm. Der var forskellige holdninger til emnet, og Borgerforeningen vil tage det med i vurdering af opgaven.

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 


Det årlige Lokalrådsmøde blev afholdt onsdag den 25. februar 2015 på AKF.
Fremmødt var repræsentanter for lokale foreninger, grupper og råd

Stensbæk-Den Holistiske Højskole: 2014 har været et lidt drøj år at komme igennem, med ikke så mange kursister som man kunne ønske sig, og med investering i lovpligtig brand sikrings udstyr/alarm. Men der blev udtrykt stor optimisme for 2015. som er startet med overbooket yoga hold. Man kan se mange af de planlagte kurser på http://www.holistisk-hojskole.dk.

Lokalhistorisk forening: Nye i bestyrelsen er Birte Sørensen og Tove Jensen. Generalforsamling afholdes torsdag d. 19 marts 2015 kl. 19.00  i arkivet Skolevej 2, Arnum. Efter generalforsamlingen fortæller Hans Erik Sørensen om en rejse til Vietnam

Sildal Grundejerforening: Der har været problemer med forekomst af rotter i kloaksystemet, og man har kontaktet Haderslev kommune vedr. dette . Lejepladsen på Sildal bliver vedligeholdt

Tirsdagsklubben: Samles på AKF( ca. 30 personer) i vinter perioden hver tirsdag til hyggelig samvær med kortspil, billard, strike aktiviteter.  Om sommeren cykler de rundt i lokalområdet.

Forsamlingshuset: I 2014 har der været afholdt færre fester, og har deraf haft en mindre indtjening. Der er brugt ca. 141.000 kr. på renovering inden for det seneste år.  Generalforsamling afholdes onsdag den 18. marts på Forsamlingshuset, hvor man vil forsøge at etablere en støtteforening til Forsamlingshuset (Forsamlingshusets- venner)

Menighedsråd/Præst: Sognet har 811 indbygger hvoraf 712 er medlemmer af folkekirken. Der holdes traditionelle gudstjenester, samt samarbejdes med blandt andet, KFUM spejderne og Borgerforening. Rådet har kontaktet National museet for at få en vurdering, i forhold til vedligehold af kirke inventar. Man undersøger et evt. salg af Præstegården Højrupvej 1. Menighedsrådet arbejde på en handlingsplan for indretning af gravplads området.
 Der er sogne eftermiddage i konfirmandstuen sidste torsdag hver måned. En gang om året (første onsdag i april) redegøre menighedsrådet om aktiviteter og økonomi, mødet bliver annonceret på hjemmeside og i medier. Præsteskoven sydvest for Højrup er en ”natur perle” som er frit tilgængelig for alle. 

Biavler: Lokale biavlere har fået fast base på AKF. hvor biavler fra hele Sønderjylland ca.38 kan samles om deres aktiviteter. Man vil forsøge at gøre en indsats for at tiltrække flere nye/yngre biavler. 

Pensionist forening: På det nyligt afholdte generalforsamling, er der kommer 2 nye i bestyrelsen, Ulla Eriksen og Kristian Nielsen. Når det planlagte program  for forår 2015. er afsluttet, vil de to nye indgå i planlægningen af efterår 2015 og forår 2016. 

Arnum Park: Har ingen nye planer, men vil bestræbe sig på at holde Parken på samme måde som de har gjort hidtil.    Krolf starter torsdag den 1. maj 2014 Kl. 19:00 - 22:00 Det koster 10- kr. og deltage - efter spillet er der hyggeligt samvær i Grillhyttten hvor der kan købes drikkevarer. Brugerne er glade for at der er monteret net på hytten som læer for blæsten.

AKF: Orientering om ændring og indretning af AKF. til motionscenter, IT-hus, billardstue, foredrags- og biografsal og cafémiljø . Financieren af den planlagte ombygning er stort set på plads, med LAG midler, fonds/sponsor bidrag og AIF, som også er den forening der har søgt LAG-midler. Slut rapport til Fødevareerhverv vedr. LAG- midler er netop ved at blive klar til indsending. Det er AIF driver motions lokalet, hvor man ved køb af medlemskort får frit adgang til at benytte motionslokalet. Brugerrådet for AKF. Vil forsøge at tilgodese alle brugere i forhold til lokaler.
Bypedelen har base på AKF. og opgaverne vil koordineres igennem brugerrådet på AKF.

Højrup Sogns Jagtforening: Har ca. 40 aktive medlemmer, hvoraf der  er kommer del unge med inden for de senere år, Foreningen driver jagt på et ca. 250 ha. Stort område i og omkring Præstemosen.

 

 

Borgerforeningen: Torve projektet foran Forsamlingshuset, på det trekantede areal hvor der i dag er buske/træ beplantning, er nu klar til opstart primo marts 2015. Det er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Borgerforeningen, hvor Kommunen bidrager med 100.000 kr. og Borgerforeningen med ca. 50.000 kr. til projektet.
Vi forventer at færdigøre arbejdet inden Påske (uge 14), og så forventer vi at holde en indvielses af Torvet en gang i april.  Hjemmesiden og Info-skærmen ved Købmanden benyttes flittig og vi har momentvis kørt et ”YouTube” klip med demonstration i brug af hjertestarter, som vi vil vise fremover med måneders interval. 
Vi har gjort AKF. og Idrætsforeningen opmærksom på at, det link som viser info-skærmen ved Købmanden også kan vises andre steder, som f.eks. i motionslokalet og Aulaen på AKF, det eneste det kræver er en PC. med net adgang + skærm.
Brug af ”arnum-net´s ” aktivitets kalender blev også drøftet, og der var enighed om at det er vigtig at alle gør brug af kalenderen, så vi på den måde undgår at flere foreninger ligger arrangementer på samme datoer. Alle kan indtaste arrangementer i aktivitets kalender. PÅ ”arnum-net´s” forside klikker man i venstre kollonde på
Lokale aktiviteter,
under måned og årstal klikker man på Tilmeld aktivitet, og så kan man uden adgangs kode indtaste tekst, brug det!

På dagsordenen var også vores Udviklings Plan, som vi fik udviklet og trykt for 5 år siden. Vi skal huske med mellemrum at tage Udviklings Planen frem og finde inspiration til nye opgaver, samt tilrette Udviklings Planen til den aktuelle status.

Den Holistiske Højskole, i Stensbæk inviterede til afholdelse af Lokalråds møde 2016, på Højskolen, og det blev der takket, ja tak! Til.

  

Med venlig hilsen

Christine Strange / Henning Bjerre       
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra lokalrådsmøde ondag den 26. februar 2014

Mødet blev denne gang holdt på AKF. i det gamle læreværelse.

Igen i år var der fremmødt repræsentanter fra stort set alle foreninger, råd og grupper. i Højrup sogn.

Bordet rundt, hvor alle fik mulighed for at komme med aktuel nyt. 
Her et uddrag fra de forskellige repræsentanter:

 

Spejder: Har ca.52 aktive spejder/leder.  De har i 2013 deltaget ved Åbenhus arrangementer hos Camp-let og besøgslandbrug. Julefest arrangementet i Arnum hallen havde ca. 120 deltager. De planlægger i 2014 en kanotur til Sverige med ca. 20 deltager

Lokalhistorisk forening: Er rigtig godt tilfreds med lokalerne på Skolevej 2. og håber at aftalen med Haderslev kommune kan fortsætte i mange år. Om kort tid vil der ved indgang til deres lokale blive opsat et nyt stort skilt men Lokalhistoriskakivs logo.

Naturpleje gruppen: Påtager sig opgaven at samle det affald som de møder på deres vej rundt i lokalområdet.

Sildal Grundejerforening: Opgaverne er begrænset efter at antenne foreningen er ophævet. Lejepladsen på Sildal bliver vedligeholdt

Byforskønnelses gruppen: Står for ”Store oprydnings dag” weekenden før Konfirmation. De har også plantet træer/blomsterløg langs Kirkevej og serviceret blomsterkummer rundtom i Arnum og Højrup.    

Tirsdagsklubben: Samles på AKF. i vinter perioden hver tirsdag til hyggelig samvær med kortspil, billard, strike aktiviteter.  Om sommeren cykler de rundt i lokalområdet.

Forsamlingshuset: Har i 2013 haft 57 arrangementer. De har i 2013 modtaget et stort arve beløb, så de har været i stand til at foretage store forbedringer på huset, som opvaske rum, ryge skur, renovering af opvarmnings anlæg. Det årlige julebanko giver et godt overskud.

Dagplejemødre: Der er pt. 3 kommunale dagplejere i Arnum, som en dag om ugen holder legestue på AKF.

Arnum Frivillig Brandværn: Har fået ny Brandkaptajn, Erik Hansen fra Højrup. Værnet har 23 aktive medlemmer, som indgår i det kommunale beredskab. De har igennem mange år holdt Juletræsfest for børn på Arnum Forsamlingshus.

Menighedsråd/Præst: Sognet har 760 medlemmer af folkekirken. Der holdes traditionelle gudstjenester, samt samarbejdes med blandt andet, KFUM spejderne og Borgerforening . I år vil der være Fastelavns gudstjeneste i Arnum hallen. Der er sogne eftermiddage i konfirmandstuen sidste torsdag hver måned.
En gang om året (første onsdag i april) redegøre menighedsrådet om aktiviteter og økonomi, mødet bliver annonceret på hjemmeside og i medier. Præsteskoven sydvest for Højrup er en ”natur perle” som er frit tilgængelig for alle. 

Biavler: Lokale biavlere har fået fast base på AKF. hvor biavler fra hele Sønderjylland ca.38 kan samles om deres aktiviteter.

Pensionist forening: Har 134 medlemmer og 13 æresmedlemmer. Der afholdes 1 aktivitet ca. hver måned.
Om sommeren er der 2 udflugter. I Forsamlingshuset spiller de Banko.

Petanque: Har ca. 10 – 14 aktive, de starter første onsdag i maj.

Arnum Park: Har ingen nye planer, men vil bestræbe sig på at holde Parken på samme måde som de har gjort hidtil.    Krolf starter torsdag den 1. maj 2014 Kl. 19:00 - 22:00 Det koster 10- kr. og deltage - efter spillet er der hyggeligt samvær i Grillhyttten hvor der kan købes drikkevarer. Brugerne er glade for at der er monteret net på hytten som læer for blæsten.

AIF: Har nyligt holdt generalforsamling, hvor bestyrelsen er reduceret fra 9 til 4, og der er så nogle tovholdere på hvert aktivitets udvalg. Der er en lille tilbagegang på medlemmer. Så har de søgt kommunen om nyt tag på hallen som er utæt.

AKF: Orientering om ændring og indretning af AKF. til motionscenter, IT-hus, billardstue, foredrags- og biografsal og cafémiljø . Financieren af den planlagte ombygning er stort set på plads, med LAG midler, fonds/sponsor bidrag og AIF, som også er den forening der har søgt LAG-midler. Det vil også være AIF der kommer til at drive motions lokalet, hvor man ved køb af medlemskort får frit adgang til at benytte motionslokalet. Brugerrådet for AKF. vil forsøge at tilgodese alle brugere i forhold til lokaler.
Bypedelen som er tæt på at starte, får base på AKF. og opgaverne vil koordineres igennem brugerrådet på AKF.

Borgerforeningen: Har i efteråret afholdt en idékonkurrence, hvor de ønskede forslag til hvordan bymidten (den grønne trekant foran Forsamlingshuset) kan forskønnes. Der arbejdes pt. med økonomien i projektet og planlægning af opgaven. Hjemmesiden og Info-skærmen ved Købmanden benyttes flittig.

På dagsordenen var også opsætning af ”Hjertestarter” i Arnum til drøftelse, og konklusionen blev at Borgerforeningen indkalder repræsentanter fra AIF, Pensionistforening, Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Arnum Park, + en person med særlig kenskab til Hjertestarter.   

Med venlig hilsen

Christine Strange / Henning Bjerre       
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat fra lokalrådsmøde tirsdag den 5. februar 2013.

Dagsorden:

 1. Lokalrådet bød velkommen til repræsentanter fra stort set alle foreninger, grupper og råd i Arnum/Højrup, ca. 30 deltager (fantastisk godt fremmøde).

 2. Bordet rundt, hvor alle fik mulighed for at komme med aktuel nyt. 
  Her et uddrag fra de forskellige repræsentanter.

  • Tiset/Arnum KFUM spejder havde sidste år 25 års jubilæum med ca. 250 gæster. I øjeblikket er der 41 aktive spejder. v/Henning Kjær.     
  •  www.arnum-net.dk og infoskærm opdateres af Birthe Schmidt, Else Jepsen og Henning Bjerrre.    
  • Lokalhistorisk forening er i gang med at skrive en bog om Arnum,     v/Andreas Petersen.  
  • Byforskønnelsesgruppen har været i gang med at plante træer og sætte blomster løg på Kirkevej, v/Inger Jessen  
  • Tirsdagsklubben mødes i vinter halvåret ca.30 personer på Arnum Kultur og Fritidscenter hver tirsdag, og i sommer halvåret bliver der arrangeret cykelture.
  • Grundejerforening på Sildal v/ Erik Sørnsen kunne oplyse at legepladsen på Sildal mangler børn. 
  • Arnum Idrætsforeningen har godt gang i alle aktivitets områder, og har ikke mærket nedgang på grund af lukning af Arnum skole, v/Mette Carstensen.   
  • Arnum Forsamlingshus nye bestyrelse er kommet rigtig godt fra start, med god søgning på udlejning, og tilfredsstillende økonomi. De har planer om renoveringer i køkkenet, som kræver økonomiske midler, så det arbejder de på at skaffe,     v/Lise Clausen. 
  • Børnehaven er ledelsesmæssig lagt sammen med Kastaniegården i Gram. Forældre bestyrelsen er sammensat med tre fra Gram og to fra Arnum.      v/Karina Schmidt.   
  • Markedsforeningen håber på bedre vejer i 2013 end i 2012 som var et sløjt år for Hestemarkedet. v/Tove Jensen.   
  • Petanque spiller hver onsdag, og starter første onsdag i maj. De er ca. 12-14 aktive v/Tove Sørensen.
  • Menighedsrådet har ansættelse af ny præst højest på dagsorden, og håber at få løst opgaven i løbet af foråret, sammen med Fole og Gram Menighedsråd.   v/Søren Jessen.    
  • Pensionistforeningen har ca. 140 medlemmer, som mødes hver 4 uge, med ca. 40 deltagere. De er i gang med at planlægge sommerens udflugter. v/Bente Boldt
  • Ungdomsklubben køre rigtig godt med 35 deltager, hvoraf en del kommer fra Gram v/ Marianne Beyer. 
  • De kommunale Dagplejere er i øjeblikket  3 om 12 børn, v/Marianne Beyer
  • Naturgruppen arbejder på nye vandrestier rundt om Arnum. v/Hans Åskov.  
  • Den Holistiske Højskoles støtteforening har 150 medlemmer også uden for Arnum. Daglig leder har været på messe i København for at promovere Højskolen, og der arbejdes for at udbygge skolen. På programmet er blandt andet yoga, foredrag, sang og danse arrangementer. 
  • Arnum Postens redaktør opfordrede til at sende masser af billeder ind, og er ellers godt tilfreds med det engagement alle udviser v/Christine Strange.  
  • Lokalrådet vil undersøge muligheden for at vi kan få ansat en landsbypedel i Arnum, på samme måde som man i øjeblikket arbejder på i Tønder kommune. Christine Strange vil tage det med på LAG-bestyrelsesmøde mandag d. 18.2 og tager punktet på dagsordenen. v/Christine Strange.
  • Borgerforeningens største opgave i det forgangene år, har været fornyelse af hjemmeside og opsætning af infoskærm i SPAR-butikken. v/Else Jepsen.

 3. Arnum Kultur og Fritidscenter, som vi fremover skal vænne os til at kalde tidligere Arnum skole, har efter meget lang tids forhandling indgået aftale med Haderslev kommune, vedr. brug af alle lokaler.

  Idrætsforening, Ungdomsklubben, og Lokalhistorisk forening har særskilt aftale med kommunen, vedr. de lokaler de benytter.

  Lokaler bliver stillet til rådighed efter fritidsloven og kan benyttes af alle lokale der ønsker det, og der bliver i aulaen opsat informations tavle med retningslinjer her for.

  Anders Jochimsen, Søren Jessen og Peter Brun er valgt på lokalråds mødet i marts 2012 som et brugerråd. I forhold til kommunen er der nedfældet vedtægter for aftalen, som går til og med 2015. Kommunen har forpligtiget sig til at vedligeholde bygninger udvendig, samt rydning af sne på fortove omkring A.K.F. Brugerne/vi skal passe bygningerne indvendig med rengøring, mindre vedligehold samt pasning af grønne områder ved bygninger. Der er fra kommunens side afsat økonomiske midler til mindre vedligehold, og der bliver stillet til rådighed en feje/græsslåmaskine.

  P-plads og legeplads øst for bygningerne indgår ikke i aftalen og skal holdes af kommunen. Der blev opfordret til at alle nu gør brug af de muligheder der foreligger.
   
 4. Webmaster på arnum-net´s nye hjemmeside, Birthe Schmidt, gennemgik de muligheder alle nu har for at opdatere samt lægge tekst og billeder ind på deres profil på hjemmesiden. Lige så vigtigt er det, at alle gør brug af aktivitets- kalenderen, og her er det ikke nødvendig med kode/password. Enkelstående arrangementer fra aktivitets kalenderen bliver vist på infoskærmen i SPAR-butikken, og der er også mulighed for at sende aktivitets opslag til e-mail adressen info@arnum-net.dk, så sætter vi det på infoskærmen.
   
 5. Under evt. blev det opfordret til at Borgerforeningen rettede henvendelse til rette vedkommende, i forbindelse med tomme og dårlig vedligeholdte bygninger i byen.

 

Mødet sluttede kl. 21.00 og Lokalrådet

Christine og Henning takker for det fremragende fremmøde.     

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Højrup sogn/Arnum lokalråd
Arnum Kultur- og Fritidscenter.

Møde torsdag aften d. 27. okt. 2011 kl. 1900 i AIF-lokalet.

Til stede:

Henning Bjerre   borgerforening   henningbj@jubii.dk            
Evald Fuglbjerg       lokalråd          evald@fuglbjerg.dk
Niels Hostrup          tirsdagsklub                                                                                         Klaus Brandt           mad & mænd   klaus.brandt@gmail.com                     AndersJochimsen  friskolegruppen        jochimsen@live.dk
Andreas Peters      lokalhistorisk forening     andpet@mail.dk                                        EgonLund               tirsdagsklub                                                                                                           Maibritt Hjortlund     dagplejen                                                    
Marianne Beyer      ungdomsklub   lm-beyer@hotmail.com 
Birgit S. Hansen      aif          schade.hansen@gmail.com 
Søren Jessen         naturplejegruppen          sosildal@gmail.com   

 

Referat:

Mødets indkaldelse var foretaget på et møde onsdag d. 12. okt., hvor foreninger blev orienteret om et evt. kommende samarbejde om brug af Arnum skoles lokaler efter at skolen er ophørt med at fungere pr. 1. aug. 2011. På dette møde blev alle kommende brugere / aktører anmodet om at sende l repræsentant med fuldmagt til at indgå i et kommende samarbejdsorgan omkring Arnum Kultur og Fritidscenter. 
                                                                                                                                Ovenstående 11 repræsentanter var mødt frem til dette møde, hvor borgerforeningens formand Henning Bjerre bød velkommen og orienterede om forslag til driftsaftale fremsendt fra kommunens side.   Generel brug af skolen blev drøftet.   Fremmødtes ”baggrund” – altså tilhørssted eller udgangspunkt blev meddelt og nedskrevet.   Forsamlingen konstaterede, at den eneste større gruppe i sognet, som tilsyneladende ikke var repræsenteret på dette møde, var pensionistforeningen – denne bør kontaktes bl.a. på baggrund af en drøftelse af et evt. motionscenter/lokale.Forslag til driftssaftale blev meget kort kommenteret, hvor specielt 4. nederste linje på side 1 bør ændres til følgende: ”Lokalerne kan anvendes til aktiviteter af sognet beboere”

Fremover udgøres bestyrelsen af 1 repræsentant fra hver af brugergrupperne.

Der blev på mødet nedsat et forhandlingsudvalg /arbejdsudvalg bestående af:                                                        

Anders Jochimsen
1 repræsentant fra AIF
 Søren Jessen

der hurtigst muligt optager forhandling med kommunen og herefter igen indkalder bestyrelsen (bør finde sted før jul).

 

-          referent: Søren Jessen                           

                                                                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

       

Medlemmer

Valgt for 2. år:  26. oktober 2013. Henning Bjerre

Valgt for 2. år:  24. oktober 2014. Christine Strange

Lokalrådet har lavet en Udviklingsplan for Arnum / Højrup, som kan downloades her

 

Arnumposten særudgave 2010

 


  

Hvad lavede vi i 2009-10:

  

Arnum / Højrup Sogn – et landdistriktsfyrtårn på  

hedesletten mod vest i Haderslev Kommune.

 

Onsdag d. 7. okt. 2009 blev startskuddet affyret til udarbejdelse af en udviklingsplan for sognet og byen.  85 mennesker var samlet i forsamlingshuset og havde nogle gode timer sammen, hvor status blev gjort og drømme sat i gang.  Nu skal vi hen over vinteren have disse ordnet og beskrevet. En ”grovinddeling” af udviklingsplanen, et forslag til tidsforløb og nogle overvejelser over, hvem, der gør hvad er udarbejdet og afsendt til orientering til Haderslev Kommunes landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard og til vore to konsulenter fra Landdistrikternes Hus  ejen:  Kirsten Bruun og Connie Skovbjerg.

Da flere lokale institutioner, råd, nævn, bestyrelser osv. bliver involveret i arbejdet og berørt af tankerne heri, har vi valgt at udsende til orientering stikordsmaterialet fra borgermødet onsdag d. 7. okt. og den foreløbige arbejdsplan.

 

Materialet er udsendt eller vil blive udsendt til følgende og må meget gerne videreformidles  -udviklingsplanen er så absolut et fællesprojekt for hele sognet:

 

 • Højrup Sogns Borgerforening   v/ Henning Bjerre
  Borgerforeningens generalforsamling onsdag d. onsdag d. 21. okt.

 • www.Arnum-net.dk   Webmaster Birthe Schmidt modtager materialet og lægger det ind på byens/sognets hjemmeside

 • Den Holistiske Højskole   v/ Linnea Beek Hansen

 • Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet   v/  Else Lei Arnum

 • Børnecenter     v/  Klaus Brandt

 • Højrup Sogn    v/  Jens Chr. Fredensborg

 • A.I.F.   v/  Peter Bruhn

 

 

 

Ansvarlig for udarbejdelse og koordinering for udviklingsplanen er:  Højrup Sogns landdistriksrådsrepræsentanter  Evald Fuglbjerg og Søren Jessen.  Ideer og synspunkter kan under hele processen altid og meget gerne afleveres til disse - også gerne pr. mail:  evald@fuglbjerg.dk og sosildal@gmail.com

 

Projektet støttes økonomisk af Velfærdsministeriet og af LAG Haderslev / FødevarerErhverv med hver op til kr. 37 500,-

 

Projektet skal være færdigt og afleveret til ministerium og Haderslev Kommunalbestyrelse senest 1. maj 2010.

 

Der vil løbende under hele arbejdsprocessen bliver lagt materiale, ideer og overvejelser ud på sognets hjemmeside:   www.arnum-net.dk.

 

 

Arbejdstitlen for processen med udarbejdelse af udviklingsplanen er:

 

 

Arnum / Højrup Sogn – et landdistriktsfyrtårn på Hedesletten mod vest i Haderslev Kommune.

 

 

Evald Fuglbjerg (F)  / Søren Jessen (Sø)
Arnum d. 2009-10-15 

 

 

Handleplan i overensstemmelse med udviklingsplan udarbejdes.

- forventeligt i feb. / marts med forslag hertil fra F og Sø  og i overensstemmelse med de nyligt nedsatte arbejdsgrupper. Borgerforeningsbestyrelse godkender.

Planerne afleveres til landdistriktsrådet og kommunalbestyrelsen med ”nogen festivitas”!

 

 


 

 

Hvad lavede vi i 2008:

 

Naturplejegruppen har også arbejdet med trafikforholdene på strækningen mellem Arnum Børnecenter og Højrup Kirke - specielt med hensyn til den bløde trafik.

 

 

Ønsket har været at etablere en cykelsti. En henvendelse herom til tidligere Gram Kommune / nu Haderslev Kommune har resulteret i et møde med Vej & Park afdelingen. Det blev her meddelt, at der ikke i indeværende år og forventeligt heller ikke i overskuelig fremtid vil være midler til cykelsti på strækningen. Andre løsningsforslag vil være mulige, hvorfor naturgruppen sammen med Vej & Park undersøger og overvejer følgende forslag:

 

Vej & Park foreslår derfor at der på strækningen udføres forsøg med vejafmærkning.

 

Strækningen foreslås afmærket som 2-1 vej, således at vejens tværprofil på i alt 510 cm fordeles således: 60 cm cykelspor, 30 cm stribe (2-2), 325 cm kørespor, 30 cm Stribe (2-2), 60 cm cykelspor.

 

Forsøget skal have tryghed som fokus, og der skal foretages en række analyser både før og efter igangsættelsen af forsøget. Bliver forsøget en succes forventes afmærkningsformen at blive udbredt til resten af kommunen. Samtidig med denne afmærkning på vejen vil der blive hastighedsbegrænsning på max. 60 km på strækningen. Naturgruppen og Vej & Park fortsætter drøftelserne herom og forventer forsøg igangsat i løbet af efterår/vinter 2007/08.

 

Naturgruppen Søren Jessen

 

 

 

Nyt fra Byforskønnelsesgruppen

 

 I år har vi fået roser i potterne. Det ser godt ud.Vi tror, vi får hjælp til vanding – om ikke andet så i år af Vorherre. - og hvad med toilettet i Arnum Park? Efter mange afslag fra forskellige fonde om hjælp til finansiering ser det ud til at lysne. Folk fra Haderslev Kommune har besøgt Parken og fundet, at vi bestemt har brug for et toilet der, og de vil måske være behjælpelige med at skaffe penge - så lad os se!

 

Byforskønnelsesgruppen Inger Jessen

 


 

Hvad lavede vi i 2007:

 

Men før vi fortæller om årets projekter, må vi lige have strukturen på plads. 

 

På borgerforeningens generalforsamlinger i okt. og nov. måned 2006 blev områdets lokalrepræsentanter til Haderslev kommunes landdistriktsråd valgt og procedure og formål for arbejdet i vort sogn lagt fast og vedtægtsbestemt som tillæg til borgerforeningens vedtægter. De følger herefter:

Sammen med øvrige foreninger og grupper i Højrup Sogn, dannes

 • ”Højrup sogn / Arnum  Lokalråd” med 2 medlemmer og 1 suppleant.
 • Lokalrådet vælges samme aften som borgerforeningens ordinære generalforsamling.

   

 • Alle foreninger og grupper kan stille forslag til kandidater til lokalrådet.

   

 • Lokalrådet afholder 2 årlige møder med foreninger og grupperne.

   

 • Lokalrådet indkalder både til valg og møder.

   

 • Lokalrådets udgifter kan efter aftale dækkes af borgerforeningen og øvrige foreninger.

   

Så ligger strukturen fast og valgt til lokalrådet blev Evald Fuglbjerg, Rolighedsvej 3b, Arnum tlfnr. 74 82 61 11 og Søren Jessen, Sildal 19, Arnum tlfnr. 74 82 64 30 med suppleant Andreas Petersen, Kastrupvej 27, Arnum.  Evald og Søren repræsenterer vort sogn i landdistriktsrådet for Haderslev Kommune, der afholder repræsentantskabsmøde i foråret, hvor dette vælger en bestyrelse og formand for det kommende år. Malene Qvistgaard er ansat som koordinator og kontaktes af alle foreninger, grupper og enkeltpersoner og har tlfnr. 74 34 17 25 og har sit kontor og udgangspunkt fra kommunekontoret i Haderslev.

Det tidligere landdistriktsråd i gamle Gram Kommune har valgt at fortsætte nogle år endnu med gensidig inspiration af hinanden og mødes derfor nogle gange om året.

 

Nok om struktur – er der nogen planer og projekter:

Grillhuset i parken bliver godt benyttet – selv nytårsaften i utrolig megen regn og rusk var der nogen, der trodsede vejrliget og mødtes. Alle kan benytte stedet og en sommeraften, når det danske sommervejr smiler med, ja så er der utrolig smukt og hyggeligt. Så tag naboen med og udnyt mulighederne. 

Byforskønnelsesgruppen arbejder sammen med Arnum Park om at få etableret et redskabshus med toiletfacilliteter.  Det ville gøre stedet rigtig meget brugbart og vi mangler et offentligt toilet. Samme gruppe arbejder også på at få gjort belægningen på stisystemet mere rollatorvenligt.  Vi håber at fonde og anstrengelser vil krones med held.   A propos grillhuset:  Har nogen gode ideer til evt. flytbare vægge mod kraftig vind ?

Naturplejegruppen er ved at lægge sidste hånd på    ”Et spor i Landskabet”.  Udgangspunktet bliver P-plads ved Arnum Nykro  eller P-plads i Præsteskoven. Alle nødvendige tilladelser er i hus. Turens længde vil blive 8 km og vil blive markeret med de karakteristiske farvede små pæle, som viser færdselsretning. En folder med forklaringer og små historier om det man passerer vil blive udarbejdet. Vi forventer ibrugtagning i løbet af sommeren – afventer lige at de sidste nødvendige midler bliver samlet.  

Motionslokalet projekteres som en sidebygning i hele hallens længde og bliver på 170 m². Byggetilladelse er givet. Vi mangler i skrivende stund en prisberegning over materialeudgifter og så går vi i gang med ansøgninger til fonde og andre økonomiske ”bagmænd”, idet økonomien skal på plads før spadestik. Arbejdsgruppen udgøres af to fra hver af følgende:  Naturplejegruppen – Skolen – Idrætsforeningen. Men det vil tage nogen tid endnu  -  men jeg kan se at nabobyer gør sig de samme tanker om vor fysiske pleje. 

Og så glæder jeg mig over, at

 • bænke og borde i vor by bliver flittigt benyttet i park, ved ny andedam/overfladevandsresservoir og på Kirkebakken

æbletræerne vil blomstre i haverne og skellene fra de 125 æbletræer, der d. 29. okt. 2005 blev afhentet og plantet overalt i vort sogn

 • store oprydningsdag, hvor flishuggeren, der står ved brandstation, høres i byen og hvor utrolig mange hjælper til med at gøre Arnum og Højrup til smukke byer, hvor der bliver ryddet op og fjernet alt, hvad der ikke er i brug længere. Er der stadig nogen, der ikke er med på vognen, der lyder:  Lad os hjælpe hinanden med at gøre førstehåndsindtrykket af byen og landet smukt og tiltrækkende. Der skal jo så lidt til for at dette indtryk ændres til positiv oplevelse.
 • området omkring forsamlingshus og mindesten vedligeholdes så smukt
 • indgangsvejene til byerne ved forårstide prydes så smukt af forårsbebudere
 • når der skal gives en hånd med til noget, så er der straks nogle som tilbyder sig.
 • nytilflyttere bliver budt ordentligt velkommen.

  

Og så er jeg spændt på om  ”den flyvende ko”  (navnet på Haderslev Kommune”) må huske, at et vigtigt element på alt levende er hovedet og du kan ikke flyve, hvis du mister hovedet.

 

Søren Jessen
lokalrådsrepræsentant


 

Hvad arbejdede vi med i 2006 ?

 

NyHaderslev Kommune

Der arbejdes ihærdigt i NyHaderslev Kommune med udformning af en landdistriktspolitik. Fokusgruppen og politikerne i det forberedende udvalg for erhverv og kultur afholder møder og udarbejder forslag. Der indkaldes til borgermøder herom f.eks. blev der afholdt møde d. 14. juni 2006 i aulaen på Bregnbjergskolen i Vojens med ca. 40 deltagere, hvoraf de 10 kom fra Højrup Sogn  -  det var flot og viser interessen for landdistrikterne og helt klart interessen herfra.  Flot deltagelse ! Målet er en klar landdistriktspolitik vedtaget inden ikrafttræden af ny storkommune pr. 1. jan. 2007.  Politikerne i den nye kommune viser vilje hertil og befolkningen viser ved sin opbakning interesse for arbejdet.

I andre sogne / områder arbejdes der energisk på at få etableret ”paraplyorganisation” for allerede eksisterende foreninger / råd / bestyrelser. Et af de håndgribelige resultater af omtalte møde i Vojens var netop en klar og utvetydig konklusion på mange drøftelser og erfaringer fra arbejdet i lokalområder, at samarbejde fremover mellem storkommune og lokalområde kræver lokal dialogpart:   Et forum, som kan tale sognets / områdets sag (er).  Vi må i gang med drøftelser her i Arnum / Højrup Sogn om, hvordan vi organiserer dette. Der er flere muligheder. Det behøver ikke, at blive ”endnu en bestyrelse” !  -  men koordinering, debat, idegivning, dialog, opgaveopfølgning, osv. kan give synlige resultater, som både vi lokalt og storkommunens embedsvælde og politikere ønsker/søger. Deltagere fra mødet i Vojens vil snakke med Højrup Sogns Borgerforening herom  -  men prøv at drøfte hvilke muligheder vi har i din lokale forening / råd / nævn / bestyrelse.  Hen over vinteren må vi finde en form.

  - og så minder jeg lige alle om, at NyHaderslev Kommune har ansat en landdistriktskoordinator Malene Qvistgaard, som kan træffes på tlfnr. 74 22 22 17 eller emailadresse:  usmqv@haderslev.dk

Det er landdistriktskoordinatorens opgave at rådgive / vejlede alle fra landdistrikterne, der retter en henvendelse om ”stort og småt” til fællesskabets udvikling og glæde i landistrikterne.

 Søren Jessen
Landdistriktsrådsrepræsentant
for Højrup Sogn

 

Naturgruppen

  -  lidt (meget lidt) nyt herfra:  Grill- og Bålhytten ser ud til at blive brugt. Det er glædeligt. Den er for alle og kræver ikke reservation. Træ og kul kan anvendes. Gade/vejfester – fødselsdage (i alle aldre) –  familiekomsammen  osv. har været afholdt også af ude fra kommende.  Det tegner godt  -  hvad med toiletforholdene ??  (gode løsningsforslag modtages meget gerne).  Hvad med blæst ind i hytten:  Skal vi påtænke evt. flytbare læskærme ?  (synspunkter / gode løsningsforslag modtages meget gerne).

 

Spor i landskabet

 -  ”går lidt trægt” – men vi arbejder på sagen og har i området syd for Arnum Nykro kun mødt positiv holdning fra involverede lodsejere. Men vi når det ikke i efteråret – håber nu på etablering til foråret 2007.

 

Motionslokale

Der er kommet et nyt behov / en ny ide på vort fælles bord:  Vi mangler et lokale, hvor alle kan dyrke / træne deres fysik / krop. De første kontakter er taget til skole, idrætsforening, kommune. Alle viser positiv holdning til drøftelse af dette område. Arbejdsgruppe er nedsat med deltagere fra skole, A.I.F. og naturgruppen. Forslaget konkret går ud på at etablere et lokal som en del af skolen/hallen. Etablering sørger arbejdsgruppen for – skolen driver lokalet fremover. Der skal være fri adgang for alle.


 

Orientering fra 2005:

 

Arnum - en æbleby

Byforskønnelsesgruppen og naturplejegruppen har en intention om, at gøre Arnum til 'Æbleby'

Vi havde derfor søgt om penge til at købe ca. 100 æbletræer, som kunne bestilles af alle, der var bosiddende i Højrup / Arnum.

Der blev annonceret hos både købmand og bager, hvor bestillingen skulle være afleveret senest d. 8. oktober.

Man kunne vælge én af følgende sorter:

1. Summer Red 
2. Discovery 
3. Aroma 
4. Gråstener

Lørdag d. 29. oktober kl. 11.00 skulle træerne afhentes på P-pladsen hos købmanden. Der blev udleveret ialt 94 æbletræer, så vi glæder os til at se alle æbletræerne blomstre og bære frugt i løbet af et par år, da det var store flotte træer på ca. 2 m.

Købmanden sponsorerede kaffe, der var æblekage og der blev udleveret smagsprøver på de forskellige æbler.

Naturplejegruppen + byforskønnelsesgruppen

 

 

 

 

 


 

Hvad har Landdistriktsrådet igangsat 2004

 

Blomsterkummer ved byskilte

Bål- og grillhus

Arnums hjemmeside - det er den du kigger på nu !

 

En styregruppe med repræsentanter fra arbejdsgrupperne og fra Højrup Sogns Borgerforening afholder ca. 4 gange om året inspirationsmøder, hvor arbejdsgrupperne orienterer hinanden om, hvilke initiativer gruppen har ønske om og hvilke der er igangsat. Vi bruger også disse møder som inspiration og provokation for fortsat vækst og nytænkning. Så går nogen og pusler med ideer eller mangler nogen et forum hvor nytænkning og inspiration kan få lov at gro til fælles gavn for vort sogn og by, da vil vi meget gerne kontaktes og lægge øre til.

Skulle nogen have lidt svært ved at se synlige tegn på landdistriktsrådsarbejdet og arbejdsgruppernes indsatser, så vil jeg blot minde om Piet Hein: Ting ta´r tid !- og så i øvrigt pege på: Blomsterløgenes synlige flor i foråret ved alle indfaldsveje, blomsterkummernes sommerhilsen til trafikanter, grill- og bålhusets rejsegilde og nu kommende ibrugtagning, velkomsthilsen til alle nye tilflyttere og sognets spændende hjemmeside: www.arnum-net.dk.

 

Hvad vil vi i gang med ?

 • Ny Haderslev kommune

Fremtiden for landdistriktsrådsarbejdet i den nye storkommune:

Ny Haderslev Kommune debatteres grundigt, som alle andre områder. 

De 3 kommuners hidtidige arbejde med landdistriktsråd og udvikling af landdistrikter og landsbyer har formet sig meget forskelligt: 

I Vojens og Haderslev har politikerne sammen med lokalområderne udviklet og formuleret politikker for området, hvor vi i Gram Kommune har grebet det mere håndfast og konkret an: Ladet hvert landområde selv tage initiativer og bakket disse op.

Disse forskellige kulturer forsøges nu samarbejdet og fra Gram Landdistriktsråd peges der kraftigt på nødvendigheden af at have en konsulent og professionel ansat hjælp hertil. Vi har haft megen glæde og gavn af denne konsulent hidtil i form af Bodil Bertelsen, som fremover skal arbejde med dette område i Ny Tønder Kommune. Men det er vigtigt, at Gram Kommune og dermed også Vojens og Haderslev Kommuner afsætter et beløb på budget 2006 som sammen med EU-midler hertil i en fifty – fifty ordning kan være ”gødning” for landdistrikternes fortsatte ”vedligeholdelse og vækst”.

 

Søren Jessen
landdistriktsrådsrepræsentant for Højrup Sogn.