Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumLokalrådsmøder.

Efter nedlæggelsen af Lokalrådet er det aftalt, at Borgerforeningen minimum 1 gang årligt indkalder alle foreninger, grupperinger mm til et fælles møder, hvor de repræsenterede foreninger mm fortæller, hvad de laver nu og evt. planlægger fremadrettet.

 

Referat fra lokalrådsmødet 08.03.2017:

 

Mødet blev afholdt på AKF med deltagelse af 22 personer, som tegnede sig for ca. 16 forskellige foreninger, grupper mm.

Jf. Borgerforeningens vedtægter indkaldes der fremover til Lokalrådsmøde 1. gang årligt. Hvis man syntes at der er behov for indkaldelse til Lokalrådsmøder derudover, kan man tage fat i Borgerforeningen.

 

Bordet rundt – præsentation af hvem vi repræsenterer og et kort oprids af hvilke aktiviteter der er gang i:

 

AIF:
Foreningen har investeret i nye stole og borde til 150 personer. I 2016 forsøgte man at gentage succes’en fra 2015 med en 80’er fest – der var meget ringe opbakning, hvorfor den blev aflyst.
Sidste år blev der på Lokalrådsmødet besluttet at alle foreninger skal hjælpe til med at uddele Arnum Posten – det har fungeret rigtigt godt. Alle har taget deres tørn.
Arnum Posten begynder at være en smule presset økonomisk pga. faldende antal annoncører. Pt. er det kun forsamlingshuset og Lokalhistorisk Forening der betaler for annoncer i bladet. Indlæg er gratis, men hvis foreninger eller andre gerne vil bidrage til bladet ved fx at få en reklameannonce i, er man meget velkommen til det. Tag fat i Christine Strange.

 

Kanofolket ved Gelså:

Ove Sørensen har en kanoplads ved Gelså, som amtet frem til 2007 bidrog økonomisk til at vedligeholde. Siden da har han selv betalt for vedligeholdelse mm. af pladsen som gratis kan benyttes af alle der kommer forbi. Han har brug for hjælp til at få pladsen sat i stand igen – der har været hærværk 2 år i træk. Samtidig har han fået en del henvendelser omkring shelters, da der er mange som overnatter en enkelt nat.
Hvis der findes nogen, som kan hjælpe med at søge penge fra diverse fonde, skal man endeligt sige til. Det kunne evt. være en opgave for Borgerforeningen.

 

Lokalhistorisk Forening:

Foreningen er ved at arrangerer sit 25 års jubilæum, som fejres fredag den 31. marts fra kl. 15-18.00 i Arkivet. Alle er velkomne.

 

Tirsdagsklubben:

De er 25-30 mand som mødes hver tirsdag på AKF og hygger sig.

 

Arnum Frivillige Brandværn:

Brandværnet mangler nye medlemmer !! De vil gerne have at vi alle hjælper med at sprede budskabet om, at de har god plads til nye mænd og kvinder i brandværnet.
Brandværnene i Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner er lagt sammen under ”Brand og Redning Sønderjylland”. Det betyder for at brandværnet i Arnum i løbet af 2017 får et større slukningsområde ud mod bla. Gånsager og Frifelt.

 

Sildal Grundejerforening:

Den primære opgave er vedligeholdelse af legepladsen, hvilket de starter på til foråret.

 

KFUM Spejderne:

De har pr. 48 medlemmer fra børnehaveklasse og op. I år skal de til den store spejderlejr i Sdr.borg – her kommer ca. 40.000 spejdere fra hele verden og er sammen i 8 dage. Der er mulighed for at være en del af det ved at hjælpe med arbejde i lejren eller ved at bo på ”forældre lejren”, som er ved siden af.
Igen i år arrangerer de en formiddag for alle bh.+1+2 klasser, som bliver hentet af bus og kommer på besøg i Spejderhytten. De forventer over 100 børn på besøg.

 

Biavlerforeningen:

De er 30-35 mand som har lokale på AKF. De venter pt på sæsonstart om ca. 3 uger, så de kan komme i gang med at lave honning i deres bigårde.

 

Pensionistforeningen:

De er ca. 130-135 medlemmer. I år er de begyndt at lave arrangementer sammen med Menighedsrådet. Derudover har de deres udflugter i foråret.

 

Forsamlingshuset:

Forsamlingshuset er blevet renoveret og malet – kommunen betalte malerne og forsamlingshuset betalte malingen. De har købt nogle runde borde og huset er blevet brandgodkendt til 150 personer.
De vil gerne øge antallet af bankospil, da det er blevet afskaffet mange steder rundt om os – men det sker stille og roligt.

 

Forsamlingshusets venner

Opstået for at aflaste bestyrelsen i forsamlingshuset. De planlægger mange af arrangementerne i forsamlingshuset; Bazar, vildtaften, damefrokost mm.
Bazar gentages i år den 2/9. Der var mange deltagere både ind og ude sidste år, så den succes vil man gerne fortsætte.
Damefrokost afholdes i år fredag den 5. maj. De afholder 2 x julefrokost og håber på stor opbakning fra både erhverv og private. Datoer kan ses i kalenderen på arnum-net.dk.

 

Menighedsrådet:

De har fået udviklingsplanen for kirkegården godkendt i provstiet. Der kommer til at ske løbende ændringer over de næste mange år. Deres nuværende redskabsskur arbejder de på at få erstattet af et nyt.
Udover de ugentlige aktiviteter er der samarbejde med flere af byens foreninger; Spejderne, Pensionistforeningen, Borgerforeningen mfl.
I år er 500 året for reformationens begyndelse, hvilket markeres i samarbejde med Fole, Gram og Nustrup Sogne i form af forskellige arrangementer, som kan ses på sognets hjemmeside; www.hoejrup.dk. Man kan på hjemmesiden også se referater mm fra menighedsrådet. Den årlige udflugt går i år til Danfoss Universe – det er den 21 maj.

 

AKF:

De sidste 2-3 år har landsbypedellen været med til at vedligeholde AKF indvendigt samt sørget for at holde buske mm omkring Genforeningsstenen pæne og ukrudtfri.
Han er pt. sygemeldt, så Søren J. er hjælpepedel – sig til, hvis der mangler noget.
De har arbejdet på at få lavet et rengøringsrum til brugerne af AKF. Det pågår. Ifbm. Årets Lokalsamfund prisen i 2015, er de tildelte penge blevet brugt til køb af stole, borde og en hjertestarter, som kommer til at hænge udvendigt i skolegården.
Der er planlagt Åbent Hus den 27 oktober – se mere i kalenderen på arnum-net.dk.
Aftalen omkring finansiering af driften med Haderslev Kommune gælder i 5 år – den skal derfor genforhandles i 2018. Pt. er der 200.000 kr. årligt som skal dække alle udgifter – derfor husk at SKRU NED FOR VARMEN, når et arrangement er afsluttet og lokalerne forlades.

 

Den Holistiske Højskole:

Højskolen havde et godt 2016 med flere gæster og arrangementer. De fik startet caféen op, og den var godt besøgt. Den genåbner 1. april og vil være åben lørdag og søndag frem til ca. oktober.
De planlægger at udvide haven, så de kan blive mere selvforsynende. De har rigtigt mange aktiviteter i 2017 med bla. kunstudstillinger, yoga hver mandag, kurser mm. Se meget mere på www.holistisk-hojskole.dk.
I år har de som noget nyt fået ansat en driftsansvarlig.
Højskolen lejer værelser ud. Bla. via Air Bnb, men man kan også sagtens kontakte dem direkte, hvis man får gæster langvejsfra, som har brug for overnatning.

Der er en støtteforening, som alle kan være medlem af, hvis man ønsker at støtte Højskolen. Højskolen er ikke medlem/del af anden organisation og pengene fra støtteforeningen går eksklusivt til Højskolen og forbedring/udvidelse af projektet – bla. hjemmesiden.

Det blev foreslået, at man skiltede med udlejning af værelser, så forbipasserende kunne se at den mulighed er der. Samtidig fik vi at vide, at man arbejder på at få skilte op på bla. Vestergade/Stensbækvej for at vise vej til Højskolen.

 

Borgerforeningen:

De har afholdt fastelavn i hallen igen i år – fantastisk fremmøde af ca. 76 børn + forældre. Derudover afholdes Skt. Hans i Parken igen i år. De vil gerne mere end arrangementerne – nogen har tidligere sagt at Borgerforeningen skal være ”en paraply som samler borgere og foreninger”. De understregede at foreningen er for andre end kun børnefamilier, hvilket ellers er et argument som ofte høres i byen.
Der arbejdes på vedligeholdelse/renovering af ”byportene” i Højrup og Arnum. Samtidig arbejdes der på at få indblik i Nedrivningspuljen i kommunen, da der kunne være emner til dette i vores by.
”Gi et praj” app’en til Haderslev Kommune virker – jo flere gange og jo mere vi bruger den jo bedre.

Det blev foreslået at der ved arrangementer blev lavet opslag på engelsk, da vi har mange udenlandske familier i byen – god pointe. Samtidig kunne man spørge Dancoat, om man må hænge opslag op hos dem, da de beskæftiger mange udlændinge.
Fastelavn er ”til salg”, da der er begrænset ressourcer og man gerne vil fokusere på andre aktiviteter, så hvis der skulle være private eller en forening, som kunne tænke sig at overtage, skal man bare sige til.

 

Borgerbudgettering:

En af byens udfordringer er få tilflyttere og fortælle tilflyttere hvad byen tilbyder. Det arbejder dette projekt på at gøre noget ved. Der skal laves en hjemmeside, som reklamere for Arnum/Højrup og fortæller om alle de fantastiske ting der er her; natur, billige huse, godt foreningsliv, placering meget centralt ifht, de større byer; Kolding, Esbjerg, Haderslev, Aabenraa mm.
Det er sat i gang og der kommer løbende info på arnum-net.dk på Borgerforeningens side efterhånden som der sker fremskridt.
Der er købt en skiltetrailer, som bliver med en fast reklame for byen. Derudover kan foreninger og erhverv låne den til reklame for deres arrangementer – de vil skulle købe en magnetreklame til at klistre på. Der kommer mere om dette senere.

Det blev foreslået at denne trailer skal have en plads til Pins’Mærken og sættes ud til slottet til alle deres arrangementer – super gode pointer !!

 

Opfølgning på Årets Lokalsamfund 2015 – hvad er pengene brugt til.

Kort oprids, da det er nævnt tidligere.
Vi fik 25.000 kr. Beløbet er brugt på skiltning af ”Årets Lokalsamfund 2015” samt til stole og borde og hjertestarter på AKF.

 

Borgerforeningens kalender idé – skal det være en fælles kalender mm.

Vi drøftede hvorvidt foreningerne er interesserede i at være med på idéen igen til 2018. Det lød til, at der var opbakning til at det fortsætter næste år.
Kalenderen skal ses som supplement til kalenderen på arnum-net.dk.
Planen er, at vi i november kontakter alle mhp. dette og i december får trykt kalenderne. Så de næste år kan blive uddelt i januar. Der blev vist eksempler på kalenderen for 2017, som bliver omdelt af Borgerforeningen i marts i forbindelse med salg af medlemskort.

 

Arnum-net og info-skærmen – administration og brug af dem.

Der er kommet ny administrator på arnum-net.dk og info-skærmen hos Børge; Anette fra Borgerforeningen. Da det kan være svært at følge med i alt der sker i byen, må I meget gerne sende lille hint til atn@ottochrestensen.dk hvis I hører om noget spændende eller der sker noget i jeres forening, som alle andre også skal høre om.

Der blev bemærket at Haderslev Kommune har en stor reklamesøjle stående midt i Gram. Hvis man ønsker at få reklame for et arrangement på denne, kan man gå ind på: www.visithaderslev.dk/haderslev/infotavler

Bemærk at man skal indsende materiale senest 4 uger før, for at få det med på tavlen.
Bevtoft har en lignende tavle – kunne vi evt få en også ??

 

Evt.

Søren Jessen bragte emnet om udfordringer med finansiering af huskøb mm op, da han igen har hørt om nogen, som ikke kunne låne til et husprojekt. Det blev drøftet.

Anette Nielsen nævnte kort, at der kommer en underskriftsindsamling ifbm. børnehaven, da der er forældre, som arbejder for at den kan blive 0-6 års institution i 2017 i stedet for at vente til 2018, hvor det sker i forbindelse med at den nye store institution i Gram starter.
Det blev foreslået at man tog kontakt til dagspressen, hvilket blev taget til efterretning.

 

Borgerforeningen siger MANGE TAK for det store fremmøde og go ro og orden.
Det er dejligt, at der fortsat er et rigt foreningsliv med mange indsjæle. Dem skal vi gerne have flere af.

 

Venlig hilsen

 

Borgerforeningen.