Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumGeneralforsamling + formandsberetning 2013/2014

Generalforsamling afholdt onsdag den 22. oktober 2014. i Arnum Forsamlingshus


 

Genvalg til bestyrelsen: Else Jepsen, Jette Smidt og Rene Schmidt

Nyvalg til bestyrelsen: Michal Søldsted

Udtrædelse af bestyrelsen: Per Bjerregaard

 

Formands beretning    

Højrup sogns Borgerforening 2013/2014

 

Julebelysning
Borgerforeningen har igen i år modtaget et sponser tilskud på 5000 kr. af S.C.S. v/Henrik Stenger, Vestergade, Arnum

hvert år til jul sætter Borgerforeningen julebelysning op i Arnum og Højrup. Vedligehold af julebelysningen er en årlig tilbagevendende udgift. Derfor er vi meget glade for Henriks donation på 5000 kr..

Borgerforeningen takker for tilskuddet

 

 

Fastelavn 2014
Søndag den 10. februar var der Fastelavns fest i Arnum hallen med ca. 130 betager, hvoraf ca. 35 børn var fantasifuld udklædt. Som noget nyt startede vi i år med Fastelavns gudstjeneste i hallen ved sognepræst Anne Sofie Munch, akkompagneret af organist, Christian Budde og kirkesanger Elise Petersen.
Der var præmier til de bedst udklædte i 3 alders grupper, og der blev gået godt til fastelavns tønden så der blev kåret en kattekonge og kattedronning

 

Maggesøen

Borgerforening har sammen med Agnes og Holger Chrestensen også i år været i gang med at beskære buske og træer ved Maggesøen. Rundt om søen er der en sti som trængte til at blive beskåret, og langs søbredden har vi fjernet træer, så lystfiskerne kan svinge deres fiskestang.

Fiskekort til Maggesøen
Fiskekort kan nu købes ved ”Min Købmand” Vestergade 1.
 Hvert år omkring Sankt Hans udsættes ca. 100 kg. ørreder, og den 23. juni fra kl. 15.00, til kl. 20.00 afholdes den årlige fiskekonkurrence, med kontrol vejning og uddeling af præmier i Arnum Park.                          
Pris:Voksne 300 kr. - Børn under 14 år. 150 kr. - Dagskort 75 kr.

Pris ved medlemskab af Borgerforening:   Voksne 200 kr. - Børn under 14 år. 100 kr. - Dagskort 50 kr.

 

 

 Sankt Hans aften

Sankt Hans aften i Arnum Park blev i år afholdt med det vanlige program. Fiskekonkurrence i Maggesøen, uddeling af årets sognepris og båltale, i år v/ Linnea Beek Hansen,
 fra ”Den Holistiske Højskole” i Stensbæk

 Arrangementet afholdes i samarbejde med KFUM Spejderne fra Tiset / Arnum, som sørgede for aktiviteter som karrusel, snobrød og pandekager.

Arrangementet var godt besøgt af ca. 200 børn og voksne.

 

 

Sogne prisen 2014

Søren Jessen har fra sin ansættelse i 1976 til sin Pension været en meget dygtig Skole leder, og en ihærdig ildsjæl i byen.

1. Som Idrætsforenigsens Formand og Hallens udbyggelse.

2. De forskellige spor i landskabets oprettelse.

3. Grill Hyttens tilblivelse i Parken.

4. Skrevet den store udviklingsplan for Højrup Sogn.

5. Han tog initiativ til at få valgt et nyt Menighedsråd.

6. Og hvem er det der går forrest ved dannelsen af det nye
Arnum Kultur og Fritids center

Borgerforeningen ønsker tillykke med sogne prisen

 

 

 

 

Borgerforeningens opgaver i forbindelse med Arnum Hestemarked
De primære opgaver ligger omkring tilmeldinger fra kræmmere til markedet, opmåling og markering af stadepladserne, samt servicering af kræmmerne ved ankomst. Også her sætter vi flag op på Kastrupvej og Vestergade
 

Bidrag til Arnum Kultur og Fritidscenter
Borgerforeningen har doneret 15.000 kr. til opstart af Arnum Kultur og Fritidscenter

 

Hjertestarter i Arnum

En række lokale foreninger har i fællesskab købt og opsat en Hjertestarter i et skab på hjørnet af

 Forsamlingshuset. Vi har fordelt udgifterne på følgende måde:

Menighedsråd                                                11.000. kr.

Borgerforening                                                 4.000. kr.

Forsamlingshus                                                4.000. kr.

Arnum Idrætsforening.                                     4.000. kr.
Park forening                                                   1.000. kr.

Pensionistforening.                                          1.000. kr.

I alt                                                                25.000. kr.

Arnum El-service har installeret skabet uden beregning, så det vil vi gerne takke for.

Vi har afholdt et instruktionsmøde d. 2. juli kl. 19.00 i Arnum Forsamlingshus, hvor alle kunne deltage. Hvis der er opbakning til det, kan vi evt. lave flere instruktionsmøder i brug af Hjertestarter.

“Hjertestarter” i Arnum, er nu registreret på www.hjertestarter.dk

Ved opkald til alarmcentralen (1-1-2), vil alarmcentralen efterfølgende foretage en opringning til vores købmand Børge Larsen, som så vil blive bedt om at bringe hjertestarteren til den adresse, hvor alarm opkaldet kommer fra.

Skabet er frit tilgængelig altid!

 

Byforskønnelse i Arnum
Højrup sogns Borgerforening samt Byforskønnelsesgruppen i Arnum har et ønske om at opgradere bymidten i Arnum med et lille Bytorv. På et borgermøde blev det foreslået at udskrive en idékonkurrence,
 i forhold til at lave et lille ”Bytorv” på det kommunale areal på hjørnet af Vestergade og Vinkelvej.

Arealet er i dag beplantet med lavt busk beplantning samt 3 enkeltstående træer, og alle er enige om at et

”Bytorv” kunne blive mere anvendeligt og give bymidten et visuelt løft.

Borgerforeningen har udvalgt et af de indkommende forslag til videre idégrundlag for projektet, og

Borgerforeningen har i samarbejde med det lokale entreprenørfirma Otto Chrestensen forsøgt at skitsere

arealet byggeteknisk, i forhold til nedsivning samt evt. bort dræning af overflade vand.

Som det fremstår i skitseforslaget, udlægges arealet med grå natursten (granit), kantet med plantestenblokke. I midten placeres en cirkelformet bænk med evt. et træ eller lysinstallation i midten.

Vi har lavet en realistisk beregning af projektet, hvor Borgerforeningen bidrager med 75.000 kr. og Haderslev kommune har tilbudt at bidrager med 100.000 kr.

Borgerforeningen vil gerne stå for projektering og udførelse af projektet, sammen med entreprenørfirma Otto Chrestensen. Vi forventer at opstarte arbejdet i det tidlige forår 2015.

 

 

Medlems udtrækning 2014

Ester og Magnus Lund, Rolighedsvej, Arnum

Grete og Henrik Christensen, Skolevej, Arnum

Ulla og Leif Birk, Vestergade 5,. Arnum
Hver husstand får tilsendt et gavebevis på 200 kr.

 

 

 

Tak til alle!

Til slut vil vi gerne takke alle der har været med til at yde en indsats omkring de opgaver vi har,
det gælder jo ikke mindst vores Webmarster på arrnum-net Birthe Schmidt,                                                                      samt Egon Lund for at hejse flaget ved Genforeningsstenen når det er aktuel.
Tak også for godt samarbejde til alle andre foreninger i sognet.

På borgerforeningens vegne
Henning Bjerre

 

 

 


År 2013-2014

 
 
 

 

Regnskab for Højrup sogns Borgerforening

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter kr.

Udgifter kr.

Over/underskud.

 

Kontingent

          11820,00

814,00 

+11006,00             

 

Administration

     

          7138,41

   -7138,41                                

 

Julebelysning

5000,00

                5979,75   

-979,75           

 

 

Fastelavn

 2845,00

4709,50

-1864,50

 

 

Sankt Hans

       4500,00

3100,30

+1399,70    

 

 

Maggesø

6400,00

4062,50

+2337,50          

 

 

Hjertestarter

20500,00

22832,81

 -2332,81          

 

 

Bidrag til AKF.

 

15000,00

 -15000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I alt

51065,00

-63637,27

-12572,27

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassebeholdning

Indestående

 

 

 

 

 

 

Beholdning 1-10 2013

95055,20

 

 

 

 

Kontant kassebeholdning

1466,00

 

 

 

Beholdning

30-09-2014

76772,17